Laadukasta lakiseurantaa

Onko yrityksenne lainsäädännön seuraaminen jäänyt jälkeen tai pelkästään yhden henkilön varassa? Lakiseuranta on nyt helppo saada ajan tasalle ja kontrolliin.

Seuraamme lainsäädäntöä puolestanne ja saatte tiedon muutoksista ja uusista säädöksistä kauttamme.

Seurantapalvelumme perustana on ympäristö- ja turvallisuusstandardien julkaisun alusta alkaen tehty tiivis yhteistyö asiakasyritysten asiantuntijoiden kanssa.

* Palvelumme täyttää ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja työterveys- ja turvallisuus ISO 45001 / OHSAS 18001  standardien vaatimukset säädösten seurannan ja vaatimusten tunnistuksen osalta

* Soveltuu myös ISO 9001 lainsäädännön seurantaan sekä toimii luotettavana arkistona.

* Järjestelmämme on rakennettu vaativimpien asiakkaiden tarpeiden mukaan lähes kaikille toimialoille sopivaksi

* Lakiseurantapalvelumme soveltuu kaiken kokoisille yrityksille, suurimmasta konsernista pk-yrityksiin ja pienyrittäjiin

* Palvelua kehitetään jatkuvasti asiakkaiden ja sertifioijien huomioiden ja ehdotusten pohjalta

Teemme töitä lähes 30-vuoden kokemuksella. Haluamme tarjota tietämystämme, jota voitte hyödyntää liiketoimintanne eduksi ja samalla säästää työaikaanne meidän seuratessa lainsäädäntöä puolestanne.

 • Ohjeet
  •   Neutraali/yleinen kommentti

  •   Korvaa säädöksen

  •   Informatiivinen / hyvä tietää

  •   Vähäinen vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvä vaatimus

  •   Laajamittainen vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvä vaatimus

  •   Yksilöityjä vaatimuksia eri kohderyhmille

  •   Aktiivista toimintaa tai sen seurantaa edellyttävä vaatimus

  •   Toiminnan ohjausta, opastusta tai ohjeistusta/dokumenttia edellyttävä vaatimus

  •   Vain viranomaisia velvoittavia vaatimuksia

  •   Työntekijää koskevia määräyksiä

  •  
  • Pykäläkohtainen tunnistus on tehty pääsääntöisesti vain ISO 14001:n tai ISO 45001:n soveltamisalueisiin kuuluville säädöksille. Muissa soveltamisalueissa tai mm. säädöksissä, joissa on vain viranomaisia välittömästi velvoittavia vaatimuksia, linkki vain alkuperäiseen säädökseen (finlex, eur-lex, trafi, tukes, stuk yms.).
 • Uutiset
  • 31.7.2023: Työturvallisuuslakia uudistettu

   Työturvallisuuslakia on uudistettu, muutokset tulivat voimaan 1.6.2023. Työnantajan yleistä huolehtimisvelvollisuutta täsmennetty säätämällä työnantajan velvollisuudeksi erityisesti ottaa huomioon, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi. Työnantajan tarkkailuvelvollisuuden piiriin lisätty työntekijöiden turvallisuus ja terveys työssä. Työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevaa säännöstä tarkennettu säätämällä työntekijän ikääntyminen vaarojen arvioinnissa huomioon otettavaksi. Velvollisuutta arvioida työn vaaroja täsmennetty myös säätämällä sekä työn fyysiset että psykososiaaliset kuormitustekijät huomioon otettavaksi. Lisäksi työnantajalle säädetty velvollisuus ottaa huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset opetusta ja ohjausta annettaessa. Lisäksi lakia täsmennetty myös siten, että erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä koskevassa säännöksessä mainittu raskaana olevan työntekijän lisäksi myös äskettäin synnyttänyt sekä imettävä työntekijä. Lisäksi erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä koskevaan säännökseen lisätty uusi asetuksenantovaltuus.

  • 1.2.2023: Ilmoittajansuojelulaki tuli voimaan

   Ilmoittajansuojelulaki tuli voimaan 1.1.2023. Laki pohjautuu EU-direktiiviin. Kansallisen lain säätäminen viivästyi jonkin verran. Lain tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havainnoi tai epäilee väärinkäytöksiä tai yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä aloilla (mm. julkiset hankinnat, rahoituspalvelut, elintarvikkeiden turvallisuus ja kuluttajansuoja) voi ilmoittaa asiasta virallisesti sekä turvallisesti. Sääntelyn tarkoituksena on suojella ilmoittajaa vastatoimilta, kuten syrjinnältä ja muilta vastaavilta kostotoimenpiteiltä. Sääntely velvoittaa tietynlaisia organisaatioita toteuttamaan sisäisen ilmoituskanavan omalle henkilöstölle sekä ulkoisille sidosryhmille. Organisaatioiden tulee järjestää vaatimukset täyttävä, ilmoittajan suojan varmistava sekä turvallinen ilmoituskanava yksityishenkilöiden käyttöön sekä asiaan liittyvä hallinto. Sisäisen ilmoituskanavan tarkoituksena on mahdollistaa väärinkäytösepäilyjen ilmoittaminen joko omalla nimellä tai anonyymisti. Sisäisen ilmoituskanavan järjestämisen voi ulkoistaa, mutta organisaatio vastaa lain velvollisuuksien toteutumisesta myös siinä tapauksessa vaikka sisäisen ilmoituskanavan järjestäminen on ulkoistettu. Organisaation tai ilmoituskanavan palveluntuottajan on nimettävä ilmoituksen käsittelystä vastaava henkilö tai henkilöt, joiden on voitava hoitaa tehtävänsä puolueettomasti ja riippumattomasti. Lisäksi organisaatio tai ilmoituskanavan palveluntuottaja voi nimetä ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi tarvittavia asiantuntijoita. Ilmoituksia saa käsitellä vain organisaation tähän tehtävään nimeämät henkilöt. Sisäinen ilmoituskanava on perustettava 31.03.2023 mennessä, jos organisaatiossa työskentelee vähintään 250 työntekijää. Pääsääntöisesti vähintään 50 henkeä työllistävän organisaation on otettava ilmoituskanava käyttöön viimeistään 17.12.2023.

  • 30.12.2021: REACH:in mukaiset tietovaatimukset muuttuvat

   REACH-asetuksen mukaisiin rekisteröintitietoihin on tullut muutoksia, ns. vakiotietovaatimukset ovat muuttuneet. Muutosasetusta aletaan soveltaa 8.1.2022. Liitteissä VII-X on tietovaatimukset aineille, joita valmistetaan tai maahantuodaan vähintään 1-1000 tonnia vuodessa. Liitteessä XI on vahvistettu vakiotietovaatimusten mukauttamista koskevat yleiseti kriteerit. Muutoksilla selkeytetään tiettyjä tietovaatimuksia sekä toiminnanharjoittajien ja ECHA:n rooleja ja velvollisuuksia. Muutokset voivat edellyttää rekisteröintiasiakirjojen päivittämistä.

   Lisätietoja Tukesin sivuilta

  • 2.8.2021: Ilmoitus SVHC-aineista pakolliseksi

   Heinäkuun 19. päivä tuli voimaan velvollisuus toimittaa tietoja esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista eli SVHC-aineista Euroopan kemikaaliviraston SCIP-tietokantaan. Aiemmin ympäristöministeriö suositteli yrityksiä toimittamaan tiedot ECHA:n ylläpitämään SCIP-tietokantaan 5.1.2021 alkaen. Tietojen toimittaminen on muuttunut pakolliseksi 19.7.2021 alkaen. 

   Lisätietoja: Tukes 

  • 1.7.2021: Sähkölaitteiden varaosien saatavuus

   Sähkölaitteita on pystyttävä korjaamaan ja niihin on oltava varaosia saatavilla aiempaa paremmin. Tällaisia uusia vaatimuksia on tullut seitsemään tuoteryhmäkohtaiseen ekosuunnittelua koskevaan asetukseen. Tavoitteena on lisätä tuotteiden käyttöikää ja vähentää materiaalikulutusta ja näin ollen edistää kestävää kulutusta. Seuraavia vaatimuksia on asetettu eri sähkötuoteryhmille: valonlähteiden olisi ensisijaisesti oltava vaihdettavissa, tiettyjä varaosia tulisi olla aina saatavilla (tarkempi listaus tuoteryhmäkohtaisessa asetuksessa), varaosat tulee voida vaihtaa siten, ettei tuote vaurioidu, varaosia tulee olla saatvilla 7-10 vuoden ajan siitä, kun viimeinen tuotteen yksilö on saatettu markkinoille, listaus varaosista ja siitä, miten niitä niitä on hankittavissa on oltava julkisella nettisivulla, varaosat on toimitettava 15 työpäivän kuluessa tilauksesta, laitteiden korjaamiseen, huoltamiseen sekä purkamiseen on oltava riittävästi tietoja saatavilla sekä tuotteita koskeviin ohjelmistoihin on saatava päivityksiä 7-10 vuoden ajan tuotteiden markkinoille tulon jälkeen. 

   Lisätietoja Tukes Ekosuunnitteluinfo

  • 16.12.2020: Ympäristö ministeriö suosittelee

   Ympäristöministeriö suosittelee erityistä huolta aiheuttavia aineita sisältävien esineiden toimittajia tekemään aineista ilmoituksen Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) SCIP-tietokantaan 5.1.2021 alkaen. Ilmoituksia suositellaan tehtäväksi jo aiemmin kun kansallinen lainsäädäntö tulee voimaan. Ilmoitusvelvollisuus edistää tiedonkulkua esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista eli SVHC- aineista. Jos esine sisältää SVHC-ainetta yli 0,1 painoprosenttia; esineiden tuottajien ja maahantuojien on ilmoitettava ECHA:lle esineen sisältämästä SVHC-aineesta, jos ainetta esiintyy  ao. esineissä yli yksi tonni vuodessa, esineiden toimittajien on tiedotettava toimitusketjun muille toimijoille esineen sisältämästä SVHC-aineista esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi ja toimitettava vastaavat tiedot myös kuluttajalle 45 päivän aikana pyynnöstä ja esineiden toimittajien on toimitettava tietoja esineistä ECHA:n SCIP-tietokantaan alkaen vuodesta 2021. Ilmoitusvelvollisuus on valmistajilla ja kokoajilla EU:ssa, EU-maahantuojilla sekä jälleenmyyjillä EU:ssa sekä muilla toimitusketjun toimijoilla, jotka saattavat esineitä markkinoille. Suoraan ja ainoastaan kuluttajille esineitä toimittavat jälleenmyyjät eivät ole velvollisia toimittamaan tietoja SCIP-tietokantaan. 

   Lisätietoja: Ympäristöministeriö 

  • 3.11.2020: REACH-rekisteröintien määräaikoihin tarkennuksia

   REACH-rekisteröinnit saatettava ajanatasalle viipymättä. Rekisteröintitietojen päivityksen määräaikoja on tarkennettu. Uuden täytäntöönpanoasetuksen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että rekisteröinti on tehtävä 3-12 kuukautta muutoksesta tai uudesta tiedosta. Mikäli rekisteröinti on tehty vuosia sitten aineen tonnimäärään sidottuna aikana, eikä rekisteröintiin ole tehty muutoksia sen jälkeen, niin nyt on toimittava. ECHA:aan toimitettavien tietojen määräaikaan vaikuttaa rekisteröijään liittyvän muutoksen tai rekisteröidyn aineen muutoksen laadusta. Useimmiten uudet tiedot on toimitettava kolmessa kuukaudessa. 

   Lisätietoja Tukesin sivuilta 

  • 17.9.2020: Ohje suojaustoimista säteilyvaarassa uusittu

   Stuk uudisti ohjeen suojaustoimista säteilyvaaratilanteessa (VAL 1). Uusi ohje korvaa edelliset vuoden 2012 VAL 1 ja VAL 2 -ohjeet. Ohjeessa suojelutoimien perusteet, jotka ohjaavat viranomaisten toimintaa säteilyvaaratilanteessa. Lisäksi ohjeessa on annettu annoskriteerit sekä toimenpidetasot, joiden ylittyessä suojaustoimet ovat yleensä tarpeen. 

   Lisätietoja Stukin sivuilta

  • 31.3.2020: Turvallisuus varmistettava myös poikkeusoloissa

   Laitosten ja laitteistojen turvallisuus on varmistettava poikkeusoloissakin. Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien laitosten, maakaasu-, biokaasu ja LNG-kohteiden, kattilalaitosten, painelaitteiden ja sähkölaitteistojen turvallisuus on varmistettava poikkeusoloissakin, mm. koronaepidemian aikana tai mahdollisissa lomautustilanteissa. Käytönvalvojien tai muiden tärkeiden henkilöiden sairastumiset tai lomautukset sekä laitteistojen ja järjestelmien määräaikaistarkastusten tai vuosihuoltojen siirtyminen ovat turvallisuusriskejä, joihin toiminnanharjoittajan on varauduttava. Laitoksilla on oltava suunnitelmat ja toimintaohjeet poikkeustilanteita varten.

   Lisää aiheesta Tukes.fi

  • 13.3.2020: Koronavirus ohjeistusta yrityksille

   THL päivittää ja tiedottaa Koronaviruksen leviämiseen, varautumiseen ja viruksen leviämisen ehkäisemiseen liittyen. Yritysten on suositeltavaa seurata THL:n tiedotusta osoitteessa www.thl.fi

   THL: Yleisohje ja toimenpidesuositukset työnantajille

   Lisäksi Tukes on kehottanut suuronnettomuusvaarallisia laitoksia varautumaan koronaviruksen leviämiseen

   Tukes