Laadukasta lakiseurantaa

Onko yrityksenne lainsäädännön seuraaminen jäänyt jälkeen tai pelkästään yhden henkilön varassa? Lakiseuranta on nyt helppo saada ajan tasalle ja kontrolliin.

Seuraamme lainsäädäntöä puolestanne ja saatte tiedon muutoksista ja uusista säädöksistä kauttamme.

Seurantapalvelumme perustana on ympäristö- ja turvallisuusstandardien julkaisun alusta alkaen tehty tiivis yhteistyö asiakasyritysten asiantuntijoiden kanssa.

* Palvelumme täyttää ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja työterveys- ja turvallisuus ISO 45001 / OHSAS 18001  standardien vaatimukset säädösten seurannan ja vaatimusten tunnistuksen osalta

* Soveltuu myös ISO 9001 lainsäädännön seurantaan sekä toimii luotettavana arkistona.

* Järjestelmämme on rakennettu vaativimpien asiakkaiden tarpeiden mukaan lähes kaikille toimialoille sopivaksi

* Lakiseurantapalvelumme soveltuu kaiken kokoisille yrityksille, suurimmasta konsernista pk-yrityksiin ja pienyrittäjiin

* Palvelua kehitetään jatkuvasti asiakkaiden ja sertifioijien huomioiden ja ehdotusten pohjalta

Teemme töitä yli 25-vuoden kokemuksella. Haluamme tarjota tietämystämme, jota voitte hyödyntää liiketoimintanne eduksi ja samalla säästää työaikaanne meidän seuratessa lainsäädäntöä puolestanne.

 • Ohjeet
  •   Neutraali/yleinen kommentti

  •   Korvaa säädöksen

  •   Informatiivinen / hyvä tietää

  •   Vähäinen vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvä vaatimus

  •   Laajamittainen vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvä vaatimus

  •   Yksilöityjä vaatimuksia eri kohderyhmille

  •   Aktiivista toimintaa tai sen seurantaa edellyttävä vaatimus

  •   Toiminnan ohjausta, opastusta tai ohjeistusta/dokumenttia edellyttävä vaatimus

  •   Vain viranomaisia velvoittavia vaatimuksia

  •   Työntekijää koskevia määräyksiä

  •  
  • Pykäläkohtainen tunnistus on tehty pääsääntöisesti vain ISO 14001:n tai ISO 45001:n soveltamisalueisiin kuuluville säädöksille. Muissa soveltamisalueissa tai mm. säädöksissä, joissa on vain viranomaisia välittömästi velvoittavia vaatimuksia, linkki vain alkuperäiseen säädökseen (finlex, eur-lex, trafi, tukes, stuk yms.).
 • Uutiset
  • 2.8.2021: Ilmoitus SVHC-aineista pakolliseksi

   Heinäkuun 19. päivä tuli voimaan velvollisuus toimittaa tietoja esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista eli SVHC-aineista Euroopan kemikaaliviraston SCIP-tietokantaan. Aiemmin ympäristöministeriö suositteli yrityksiä toimittamaan tiedot ECHA:n ylläpitämään SCIP-tietokantaan 5.1.2021 alkaen. Tietojen toimittaminen on muuttunut pakolliseksi 19.7.2021 alkaen. 

   Lisätietoja: Tukes 

  • 1.7.2021: Sähkölaitteiden varaosien saatavuus

   Sähkölaitteita on pystyttävä korjaamaan ja niihin on oltava varaosia saatavilla aiempaa paremmin. Tällaisia uusia vaatimuksia on tullut seitsemään tuoteryhmäkohtaiseen ekosuunnittelua koskevaan asetukseen. Tavoitteena on lisätä tuotteiden käyttöikää ja vähentää materiaalikulutusta ja näin ollen edistää kestävää kulutusta. Seuraavia vaatimuksia on asetettu eri sähkötuoteryhmille: valonlähteiden olisi ensisijaisesti oltava vaihdettavissa, tiettyjä varaosia tulisi olla aina saatavilla (tarkempi listaus tuoteryhmäkohtaisessa asetuksessa), varaosat tulee voida vaihtaa siten, ettei tuote vaurioidu, varaosia tulee olla saatvilla 7-10 vuoden ajan siitä, kun viimeinen tuotteen yksilö on saatettu markkinoille, listaus varaosista ja siitä, miten niitä niitä on hankittavissa on oltava julkisella nettisivulla, varaosat on toimitettava 15 työpäivän kuluessa tilauksesta, laitteiden korjaamiseen, huoltamiseen sekä purkamiseen on oltava riittävästi tietoja saatavilla sekä tuotteita koskeviin ohjelmistoihin on saatava päivityksiä 7-10 vuoden ajan tuotteiden markkinoille tulon jälkeen. 

   Lisätietoja Tukes Ekosuunnitteluinfo

  • 16.12.2020: Ympäristö ministeriö suosittelee

   Ympäristöministeriö suosittelee erityistä huolta aiheuttavia aineita sisältävien esineiden toimittajia tekemään aineista ilmoituksen Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) SCIP-tietokantaan 5.1.2021 alkaen. Ilmoituksia suositellaan tehtäväksi jo aiemmin kun kansallinen lainsäädäntö tulee voimaan. Ilmoitusvelvollisuus edistää tiedonkulkua esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista eli SVHC- aineista. Jos esine sisältää SVHC-ainetta yli 0,1 painoprosenttia; esineiden tuottajien ja maahantuojien on ilmoitettava ECHA:lle esineen sisältämästä SVHC-aineesta, jos ainetta esiintyy  ao. esineissä yli yksi tonni vuodessa, esineiden toimittajien on tiedotettava toimitusketjun muille toimijoille esineen sisältämästä SVHC-aineista esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi ja toimitettava vastaavat tiedot myös kuluttajalle 45 päivän aikana pyynnöstä ja esineiden toimittajien on toimitettava tietoja esineistä ECHA:n SCIP-tietokantaan alkaen vuodesta 2021. Ilmoitusvelvollisuus on valmistajilla ja kokoajilla EU:ssa, EU-maahantuojilla sekä jälleenmyyjillä EU:ssa sekä muilla toimitusketjun toimijoilla, jotka saattavat esineitä markkinoille. Suoraan ja ainoastaan kuluttajille esineitä toimittavat jälleenmyyjät eivät ole velvollisia toimittamaan tietoja SCIP-tietokantaan. 

   Lisätietoja: Ympäristöministeriö 

  • 3.11.2020: REACH-rekisteröintien määräaikoihin tarkennuksia

   REACH-rekisteröinnit saatettava ajanatasalle viipymättä. Rekisteröintitietojen päivityksen määräaikoja on tarkennettu. Uuden täytäntöönpanoasetuksen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että rekisteröinti on tehtävä 3-12 kuukautta muutoksesta tai uudesta tiedosta. Mikäli rekisteröinti on tehty vuosia sitten aineen tonnimäärään sidottuna aikana, eikä rekisteröintiin ole tehty muutoksia sen jälkeen, niin nyt on toimittava. ECHA:aan toimitettavien tietojen määräaikaan vaikuttaa rekisteröijään liittyvän muutoksen tai rekisteröidyn aineen muutoksen laadusta. Useimmiten uudet tiedot on toimitettava kolmessa kuukaudessa. 

   Lisätietoja Tukesin sivuilta 

  • 17.9.2020: Ohje suojaustoimista säteilyvaarassa uusittu

   Stuk uudisti ohjeen suojaustoimista säteilyvaaratilanteessa (VAL 1). Uusi ohje korvaa edelliset vuoden 2012 VAL 1 ja VAL 2 -ohjeet. Ohjeessa suojelutoimien perusteet, jotka ohjaavat viranomaisten toimintaa säteilyvaaratilanteessa. Lisäksi ohjeessa on annettu annoskriteerit sekä toimenpidetasot, joiden ylittyessä suojaustoimet ovat yleensä tarpeen. 

   Lisätietoja Stukin sivuilta

  • 31.3.2020: Turvallisuus varmistettava myös poikkeusoloissa

   Laitosten ja laitteistojen turvallisuus on varmistettava poikkeusoloissakin. Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien laitosten, maakaasu-, biokaasu ja LNG-kohteiden, kattilalaitosten, painelaitteiden ja sähkölaitteistojen turvallisuus on varmistettava poikkeusoloissakin, mm. koronaepidemian aikana tai mahdollisissa lomautustilanteissa. Käytönvalvojien tai muiden tärkeiden henkilöiden sairastumiset tai lomautukset sekä laitteistojen ja järjestelmien määräaikaistarkastusten tai vuosihuoltojen siirtyminen ovat turvallisuusriskejä, joihin toiminnanharjoittajan on varauduttava. Laitoksilla on oltava suunnitelmat ja toimintaohjeet poikkeustilanteita varten.

   Lisää aiheesta Tukes.fi

  • 13.3.2020: Koronavirus ohjeistusta yrityksille

   THL päivittää ja tiedottaa Koronaviruksen leviämiseen, varautumiseen ja viruksen leviämisen ehkäisemiseen liittyen. Yritysten on suositeltavaa seurata THL:n tiedotusta osoitteessa www.thl.fi

   THL: Yleisohje ja toimenpidesuositukset työnantajille

   Lisäksi Tukes on kehottanut suuronnettomuusvaarallisia laitoksia varautumaan koronaviruksen leviämiseen

   Tukes

  • 31.1.2020: Kandidaattilistalle lisätty 4 SVHC-ainetta

   Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) laajensi erityistä huolta aiheuttavien aineiden ns. kandidaattilistaa. Seuraavat erityistä huolta aiheuttavat aineet eli SVHC-aineet on lisätty kandidaattilistalle: 1) di-isoheksyyliftalaatti (DIPH), 2) bentsyyli-2-dimetyyliamino-4-morfoliinibutyrofenoni, 3) metyyli-1-(4-metyylitiofenyyli)-2-morfoliinipropan-1-oni ja 4) perfluoributaanisulfonihappo ja sen suolat. Aineen lisääminen listalle voi aiheuttaa yrityksille velvoitteita. Velvoitteet voivat koskea ainetta sellaisenaan, seoksissa tai esineissä: käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen kandidaattilistan aineista tai niitä sisältävistä seoksista, ilmoittaminen Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) esineen sisältämästä kandidaattilistan aineesta sekä tiedottaminen asiakkaalle esineen sisältämästä kandidaattilistan aineesta esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi. Kandidaatilistalta aine saattaa päätyä luvanvaraiseksi, jolloin aineen käyttö on sallittua vain Euroopan komission luvalla. 

   Lisää aiheesta ECHAn ja Tukesin sivuilta 

  • 30.7.2019: ROHS-lainsäädäntö on muuttunut

   RoHS-direktiivin (2011/65/EU) määritelmä on muuttunut. Uuden sääntelyn mukaan sähkö- ja elektroniikkalaite tarvitsee sähkövirtaa tai sähkömagneettisia kenttiä voidakseen toimia vähintään yhdessä käyttötarkoituksessaan. Aiemman sääntelyn mukaan sähkövirtaa tai sähkömagneettisia kenttiä tarvittiin laitteen toimimiseen pääasiallisessa käyttötarkoituksessa. Muutoksen myötä uusille soveltamisalaan kuuluville laitteille on annettiin siirtymäaika, joka päättyi 22.7.2019, tämän jälkeen lähes kaikkien markkinoille tulevien laitteiden tulee olla RoHS-direktiivin mukaisia. Myös rajoitettujen aineiden määrä kasvoi. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden pitää ottaa muutokset huomioon ja varmistaa, että laitteet ovat vaatimustenmukaisia. 4 ftalalaattia on lisätty rajoitettujen aineiden listalle. Ftalaatit ovat kemikaaleja, niitä käytetään muovin pehmittiminä. Aiemmin sääntely rajoitti kadiumin, lyijyn, elohopean kuudenarvoisen kromin, polybromattujen bifenylien ja polybromattujen difenyylietterien käyttöä sähkö-ja elektroniikkalaitteissa. Muutoksen myötä 22.7.2019 alkaen markkinoille saatettavissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan edellisten lisäksi seuraavien käyttöä; bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti, DEHP, butyylibentsyyliftalaatti, BBP, dibutyyliftalaatti, DBP, di-isobutyyliftalaatti, DIBP. Rajoituksen soveltaminen alkaa 22.7.2019 kaikille muille laitteille paitsi lääkinnällisille laitteille eli terveydenhuollonlaitteille ja tarvikkeille sekä tarkkailu- ja valvontalaitteille, joiden kohdalla soveltaminen alkaa 22.7.2021. 

   Lisätietoja: Tukes 

  • 30.7.2019: Kosmeettisissa valmisteissa sallitut aineet

   Euroopan komissio julkaisi toukokuussa 2019 uuden asetuksen (EU) 2019/831, joka muutti kosmetiikka-asetuksen liitteitä II, III ja V. Muutos tuli sovellettavaksi kesäkuussa 2019. EU/ETA maissa myynnissä olevat tai verkkokaupan kautta markkinoitavat kosmeettiset valmisteet eivät saa enää sisältää asetuksella kiellettyjä aineita tai aineiden on täytettävä niiden käytölle määritellyt rajoitukset. EU:n kosmetiikka asetus kieltää CMR:n aineiden käytön kosmetiikassa. Aineita on luokiteltu CMR-aineiksi EU:n kemikaalilainsäädännön perusteella. CMR-aineita on mahdollisuus käyttää kosmetiikassa, jos Euroopan komission tiedekomitea riskiarvoon perustuen toteaa käytön turvallliseksi tietyin edellytyksin. Käyttökielto ja rajoitukset kosmetiikassa toteutetaan muuttamalla EU:n kosmetiikka-asetuksen liitteitä (Komission asetus (EU) 2019/831) lisäämällä liitteisiin kiellettyjen tai rajoitetusti sallittujen aineiden nimet. Yli 200 ainetta tai aineryhmää lisättiin kosmetiikka-asetuksen kiellettyjen aineiden luetteloon (liite II). Lisäksi taulukossa oleviin aineisiin tuli muutoksia liitteissä III ja V. Muut CLP-asetuksen liitteessä IV mainitut aineet CMR-aineet, joista ei ole toimitettu komissiolle hakemusta niiden käytön sallittavuuden arvioimiseksi kosmetiikassa, on sisällytetty EU:n kosmetiikka-asetuksen kiellettyjen aineiden luetteloon (Liite II) ja poistettu EU.n kosmetiikka-asetuksen määrätyin rajoituksin sallittujen tai sallittujen aineiden luetteloista (Liite III, IV, V ja VI). Muutos koskee mm. eräitä booriyhdisteitä, jotka ovat aiemmin olleet sallittuja tietyin rajoituksin, mutta tulevat nyt muutoksen myötä kokonaan kielletyiksi. Aika ajoin CLP-asetuksen liitettä VI mukautetaan. Mukautuksen perusteella edellä mainittuja liitteitä muutetaan CMR-aineiden osalta. Näin ollen uusia aineita voidaan kieltää kosmeettisissa valmisteissa, ellei tiedekomitea arvioi niiden käyttöä turvalliseksi. Arviointi tehdään ainoastaan, josa siitä on toimitettu erillinen hakemus aineen tietylle käytölle. Hakemuksen voi tehdä kuka tahansa ja se on tehtävä EU:n kosmetiikka- asetuksessa säädettyjen aikarajojen sisällä. (15 artikla). 

   Lisätietoja: Tukes