Laadukasta lakiseurantaa

Onko yrityksenne lainsäädännön seuraaminen jäänyt jälkeen tai pelkästään yhden henkilön varassa? Lakiseuranta on nyt helppo saada ajan tasalle ja kontrolliin.

Seuraamme lainsäädäntöä puolestanne ja saatte tiedon muutoksista ja uusista säädöksistä kauttamme.

Seurantapalvelumme perustana on ympäristö- ja turvallisuusstandardien julkaisun alusta alkaen tehty tiivis yhteistyö asiakasyritysten asiantuntijoiden kanssa.

* Palvelumme täyttää ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja työterveys- ja turvallisuus OHSAS 18001  standardien vaatimukset säädösten seurannan ja vaatimusten tunnistuksen osalta

* Soveltuu myös ISO 9001 lainsäädännön seurantaan sekä toimii luotettavana arkistona.

* Järjestelmämme on rakennettu vaativimpien asiakkaiden tarpeiden mukaan lähes kaikille toimialoille sopivaksi

* Lakiseurantapalvelumme soveltuu kaiken kokoisille yrityksille, suurimmasta konsernista pk-yrityksiin ja pienyrittäjiin

* Palvelua kehitetään jatkuvasti asiakkaiden ja sertifioijien huomioiden ja ehdotusten pohjalta

Teemme töitä yli 20-vuoden kokemuksella. Haluamme tarjota tietämystämme, jota voitte hyödyntää liiketoimintanne eduksi ja samalla säästää työaikaanne meidän seuratessa lainsäädäntöä puolestanne.

 • Uutiset
  • 1.8.2017: EU:n tietosuojauudistus

   EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 aletaan soveltaa 25.5.2018 lähtien. Asetus koskee kaikkea henkilötietojen käsittelyä EU:ssa. Uudistuksen lähtökohtana on riskipohjainen näkökulma, näin ollen henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit on huomioitava. Tietosuojavastaavan nimittäminen velvoittaa tiettyjä yrityksiä. Jokainen yritys on jatkossa velvollinen ilmoittamaan henkilötietoihin kohdistuvasta tietoturvaloukkauksesta sekä valvovalle viranomaiselle että rekisteröidylle. Uusi asetus sisältää tietyille toimijoille velvoitteen tehdä henkilötietojen käsittelyä koskevan vaikutusarvioinnin.  

   Lisätietoja: Tietosuoja valtuutetun toimiston internetsivuilta

  • 14.6.2017: Vaarallisten kemikaalien pakkausmerkinnät

   Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan asetuksen  (CLP-asetus) siirtymäaika on päättynyt 1.6.2017. Vaarallisten kemikaalien pakkaukset on merkittävä uusin merkinnöin, vanhan lainsäädännön mukaan merkittyjä kemikaaleja ei saa enää myydä.

   Lisätietoja: Tukesin sivuilta 

  • 14.3.2017: Tukes opas Kemikaaliputkistojen turvallisuus

   Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päivittänyt kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimuksia koskevan oppaan. Opas on päivitetty tämän vuoden alusta voimaan tulleiden painelaitesäädösten vuoksi. 

   Opas löytyy Tukesin sivuilta osoitteesta: http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Esitteet-ja-oppaat/Kemikaalit/

    

  • 29.1.2017: Painelaite säädökset muuttuneet

   Vuoden alusta voimaan tulleet uudet säädökset tuovat muutoksia painelaitteiden valmistamiseen ja käyttöön.

   Painelaitteiden valmistajien uudet vastuut liittyvät mm. merkitsemiseen, tuotetietojen, taloudentoimijatietojen ja dokumenttien säilytykseen sekä vaatimustenvastaisten tuotteiden tiedottamiseen. 

   Painelaitteiden vaatimustenmukaisuus arvioinnin moduulien tunnuksiin on tullut myös muutoksia.

   Painelaitteen valmistajan tulee suorittaa laitteelle riskinarviointi, jonka tulokset tulee sisällyttää teknisiin asiakirjoihin.

   Myös vaatimustenmukaisuus-vakuutuksen sisältöä on muutettu. 

   Painelaitteiden käyttösäännöksiin on tullut mm. seuraavanlaisia muutoksia; paineella tyhjennettävä kuljetussäiliö tulee rekisteröidä , jos paine on yli 0,5 bar, käytönvalvojan nimeämisestä ja käyttöhenkilöstön pätevyysvaatimuksista säädetään tarkemmin sekä kattilalaitosten jaksottaisen käytönvalvonnan tehorajoja on muutettu ja vaatimuksia täsmennetty.

  • 29.1.2017: Sähkölaitteistot ja hissit

   Uusi sähköturvallisuuslaki ja hissiturvallisuuslaki tulivat voimaan vuoden 2017 alusta. 

   Uudessa sähköturvallisuuslaissa on yksinkertaistettu sähkölaitteistojen tarkastusvaatimuksiin liittyviä laitteistoluokituksia. 

   Hissin ensimmäinen määräaikaistarkastus on tehtävä kahden vuoden kuluttua käyttöönotosta.

  • 6.12.2016: Kylmäalalle uusi pätevyysasetus

   Valtioneuvoston asetus 766/2016 fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista tuli voimaan syyskuussa. Säädös korvaa aiemman pätevyysasetuksen 452/2009.

    

  • 6.7.2016: Tukesin uusi Rakennustuoteinfo-sivusto

   Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on avannut uuden Rakennustuoteinfo-sivuston, joka auttaa varmistumaan rakennustuotteiden kelpoisuudesta.

   Sivuston osoite: http://www.rakennustuoteinfo.fi/